Miljöpolicy

Kemidepån skall aktivt utveckla och marknadsföra produkter med bästa möjliga funktion och minsta möjliga miljöpåverkan samt ha beredskap att möta morgondagens miljökrav.

Våra insatser skall styras av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat.

Detta skall ske genom:

  • att myndigheters lagar och andra krav efterlevs
  • kontinuerlig produktutveckling med hänsyn till både funktion och miljö
  • kontinuerlig utvärdering av råvaror i syfte att minska miljöpåverkan
  • kontinuerlig utbildning av personal och användare med inriktning på miljöhänsyn
  • att ge tips och anvisningar för att reducera miljöbelastningen där våra produkter används
  • att framställningen av våra produkter sker under miljöriktiga former
  • långsiktig miljöplanering innefattande dokumenterade/mätbara miljömål
  • att ständigt sträva efter en förbättring av våra miljöprestanda
  • att miljöanpassa våra inköp